STANOVY

Stanovy občanského sdružení

Článek 1 – Identifikační údaje a vznik sdružení

1.1  Název sdružení je Sportovní spolek seniorů Radlice, dále jen „sdružení“.

1.2  Sídlo sdružení je v Praha 5-Radlice, Pechlátova ulice.

1.3.  Právní forma je občanské sdružení dle zákona O sdružování občanů č. 83/1990 Sb. ve znění dodatků.      

1.4  Sdružení je právnickou osobou plně způsobilou ke všem právním úkonům. Je způsobilé jednat svým jménem a vstupovat do všech právních vztahů vymezených zákonem č.83/1990 Sb. ve znění dodatků a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

1.5  Sdružení vzniká registrací. Registraci provádí Ministerstvo vnitra České republiky.

Článek 2 – Cíl činnosti

2.1  Cílem činnosti sdružení je propagace, organizace, podpora a zajišťování sportovního vyžití seniorů, to je občanů za horizontem své sportovní kariéry, společně s celými jejich rody (dětmi, vnuky, pravnuky……)

2.2  Sdružení za tímto účelem pořádá, zajišťuje a organizuje pro seniory a jejich rodiny:

  • poznávací turistické, cykloturistické a lyžařské zájezdy,
  • tenisové, nohejbalové, volejbalové, badmintonové, ping-pongové, golfové a jiné turnaje
  • posilovací a rehabilitační zdravotní cvičení s odborným instruktorem
  • sportovní výukové programy pod vedením školených instruktorů v tenise, badmintonu, golfu,
  • lyžování
  • úschovnu a opravnu sportovního nářadí  –  rakety, kola, míče, pálky, sítě, lyže
  • sportovní, výživové a zdravotní poradenství
  • společenská setkání, kulturní akce
  • materiální pomoc sociálně slabším

Článek 3 – Členství

3.1  Individuálním členem občanského sdružení může být fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Individuální člen jedná ve sdružení osobně nebo prostřednictvím jím pověřeného  občana České republiky staršího 18 let. Každý individuální člen má při rozhodování jeden hlas.

3.2  Kolektivním členem sdružení může být právnická osoba se sídlem na území Evropské unie. Za kolektivního člena jedná jeho statutární zástupce nebo jím pověřená osoba. Každý kolektivní člen má při rozhodování jeden hlas.

3.3  Členem se stává osoba na základě rozhodnutí  nejvyššího orgánu sdružení – sešlosti. Pro platné přijetí za člena je třeba souhlasu prosté většiny přítomných členů sešlosti. Právo navrhnout nové členy sdružení mají všichni členové sdružení a to i opakovaně.

3.4  Zakládajícími členy sdružení jsou členové přípravného výboru.

3.5  Členství ve sdružení může být ukončeno na základě vlastní žádosti člena sdružení nebo na základě návrhu jiného člena sdružení. O zrušení členství ve sdružení rozhoduje sešlost. Zrušení členství ve sdružení se považuje za platné, pokud s ním souhlasí prostá většina přítomných členů sešlosti. Ukončení členství na základě vlastní žádosti člena sdružení musí být vyhověno a nehlasuje se o něm.

3.6  Členství ve sdružení zaniká smrtí člena a není předmětem práva dědického.

Článek 4 – Orgány sdružení

4.1  Nejvyšším orgánem sdružení je sešlost. Sešlost se schází nejméně jedenkrát ročně. Sešlost je usnášení schopná, pokud je přítomno osobně nebo v zastoupení nejméně 30% členů sdružení. Svolat sešlost je povinností výboru sdružení. Výbor sdružení je povinen svolat sešlost i v případě, pokud o  to požádá více než 10 členů sdružení. Svolání sešlosti  se provádí osobně nebo telekomunikačními a elektronickými prostředky v přiměřeném časovém předstihu před konáním sešlosti. Usnesení sešlosti je platné, pokud pro něj hlasovala  prostá většina přítomných členů sešlosti. Hlasování se provádí aklamací. Tajné hlasování je nepřípustné. Sešlost rozhoduje o změně stanov sdružení, o zániku sdružení a o dalších otázkách souvisejících s činností sdružení. Pro schválení změny  stanov a schválení rozhodnutí o zániku sdružení je nezbytný souhlas všech členů sdružení.

4.2  V období mezi sešlostmi řídí činnost sdružení výbor. Výbor je tříčlenný, členové jsou voleni z členů sdružení na sešlosti. Pro platné zvolení za člena výboru je potřebná prostá většina hlasů členů sdružení přítomných na sešlosti. Stejné pravidlo platí i pro odvolání členů výboru. Výbor se schází nejméně dvakrát ročně. Zasedání výboru svolává předseda výboru osobně nebo telekomunikačními a elektronickými prostředky s přiměřeným časovým předstihem před zasedáním výboru. Usnesení výboru je platné, pokud pro něj hlasovali dva členové výboru. Hlasování se provádí aklamací. Tajné hlasování je nepřípustné.

4.3  Statutárním orgánem sdružení, který zastupuje sdružení a jedná s třetími osobami navenek, je předseda sdružení. Předsedu volí a odvolávají členové výboru na zasedání výboru. Pro platné zvolení a odvolání předsedy je potřebný souhlas dvou členů výboru.

Článek 5 – Práva a povinnosti členů a orgánů sdružení

5.1  Všichni členové sdružení mají stejná práva a povinnosti.

5.2  Členové sdružení mají právo účastnit se akcí sdružení, navrhovat nové členy sdružení, navrhovat ukončení členství členů sdružení, navrhovat členy výboru sdružení, navrhovat odvolání členů výboru sdružení a podílet se na rozhodování o věcech sdružení ve smyslu těchto stanov.

5.3  Členové mají povinnost zúčastnit se sešlosti, zaplatit členský příspěvek, šířit dobré jméno sdružení a získávat donátory pro činnost sdružení.

Článek 6 – Zásady hospodaření a majetek sdružení

6.1  Základním příjmem sdružení je příjem z členských příspěvků. Členský příspěvek každého člena sdružení činí 1 000,-Kč (slovy jedentisíckorunčeských) za kalendářní rok, ve kterém byla osoba členem sdružení alespoň jeden kalendářní měsíc.

6.2  Dalšími příjmy sdružení jsou dary, příspěvky jiných fyzických nebo právnických osob, příjmy z nakládání s majetkem a jiné příjmy související s naplňováním cílů sdružení obsažených v článku 2 těchto stanov. Tyto příjmy mohou být jak v peněžní, tak i v nepeněžní formě.

6.3  Sdružení neprovádí podnikatelskou činnost a nemá příjmy z této činnosti.

6.4  Sdružení používá příjmy výše uvedené v souladu s cíli sdružení obsaženými v článku 2 těchto stanov, podle rozpočtu a v souladu se smluvními závazky. Část příjmů do 10% jejich celkové roční výše může být použita na správní a administrativní účely.     

6.5  Rozpočet sdružení se sestavuje jako vyrovnaný  a jeho návrh schvaluje sešlost. Pro schválení rozpočtu je potřebná prostá většina hlasů členů sdružení přítomných na sešlosti. Změny rozpočtu schvaluje výbor sdružení. Pro schválení změn rozpočtu výborem je zapotřebí dvou hlasů členů výboru.   6.6  Vedení účetnictví a dalších evidencí probíhá podle obecně platných zákonů. Za vedení účetnictví a plnění veškerých povinností vyplývajících ze zákona, zejména registračních a daňových, odpovídá statutární orgán sdružení – předseda.

6.7  Sdružení je způsobilé k nabývání movitého i nemovitého majetku. Majetek sdružení může být využíván a používán ku prospěchu členů sdružení a jejich rodinných příslušníků, vždy však v souladu s cíli sdružení dle článku 2 těchto stanov.

6.8  Z titulu členství ve sdružení nevyplývá pro členy sdružení ani jejich rodinné příslušníky žádný nárok na podíl na majetku sdružení.

6.9  Za závazky sdružení vůči třetím osobám ručí sdružení jako celek.

Článek 7 – Zánik sdružení

7.1  Sdružení zaniká buď dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným sdružením nebo pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění. O dobrovolném rozpuštění sdružení rozhoduje sešlost. Rozhodnutí o dobrovolném rozpuštění sdružení je platné, pokud s ním souhlasí více než dvě třetiny všech členů sdružení přítomných na sešlosti.

7.2  V případě zániku sdružení dobrovolným rozpuštěním jmenuje sešlost likvidátora sdružení. Rozhodnutí o jmenování likvidátora je platné, pokud s ním souhlasí prostá většina členů sdružení přítomných na sešlosti. Likvidátor provede za úplatu majetkové vypořádání. Součástí majetkového vypořádání je mimo jiné i vypořádání všech smluvních závazků sdružení a zpeněžení veškerého majetku sdružení.

7.3  Peněžní prostředky zbylé po uspokojení všech závazků vůči třetím osobám a likvidátorovi budou darovány Nadaci Konto Bariéry.

Tyto stanovy byly schváleny  na sešlosti dne 27.4.2012